مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

flight
پرواز
from
از
writer
نویسنده
live
زندگی کردن
company
شرکت
college
کالج
high school
دبیرستان
pasta
پاستا، ماکارونی
need
نیاز داشتن
restroom
سرویس بهداشتی
arrive
رسیدن
minute
دقیقه
meat
گوشت
time
زمان، وقت
work
کار کردن
want
خواستن
water
آب
read
خواندن
trip
سفر
get a taxi
تاکسی گرفتن
traffic
ترافیک
driver
راننده
late
دیر
happen
اتفاق افتادن
apartment
آپارتمان
newspaper
روزنامه
magazine
مجله
chocolate
شکلات
gym
باشگاه
gate
گیت ورود و خروج
witch
جادوگر
when
چه زمانی، وقتی که
vase
گلدان
TV
تلویزیون
Do you know Barbados?
آیا شما باربادوس را می شناسید؟
I don’t like…
من......دوست ندارم
Can I have pasta?
میتوانم یک پاستا داشته باشم؟
We’re out of pasta.
ما پاستا تمام کردیم.
That’s good.
خوب است.
Have a good day.
روز خوبی داشته باشید.
Have a good flight.
پروتز خوبی داشته باشید.
What a nice surprise!
چه سوپرایز خوبی!
Do you want fish or pasta?
شما پاستا می خواهید یا ماهی؟
How’s your pasta?
پاستا ی شما چطور است؟
I need to go to the restroom.
من نیاز دارم که به سرویس بهداشتی بروم.
What time do we arrive?
ما چه زمانی می رسیم؟
Keep the change.
باقی پول را نگه دارین (بقیه ش برای خودتون).
Can I see your passport and boarding pass please?
می توانم گذرنامه و کارت پروازتان را ببینم؟
آموزش طراحی سایت