مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

breakfast
صبحانه
food
غذا
drink
نوشیدنی
tea
چای
cheese
پنیر
juice
آب میوه
sandwich
ساندویچ
egg
تخم مرغ
important
مهم
place
مکان، جا
meal
وعده غذایی
At all
اصلا
scientist
دانشمند
doctor
پزشک
different
متفاوت
opinion
نظر، عقیده
some
بعضی
that
که
eat
خوردن
less
کم
during
در طول
others
دیگران
if
اگر
hungry
گرسنه
extra
بیشتر
office
دفتر کار، اداره
croissant
شیرینی کروسان
coffee
قهوه
hot
داغ
milk
شیر
fruit
میوه
yogurt
ماست
sometimes
گاهی اوقات
toast
نان تست
healthy
سالم
beginning
شروع،ابتدا
morning
صبح
lunch
ناهار
early
زود
really
واقعا
like
دوست داشتن
traditional
سنتی
dinner
شام
rice
برنج
fish
ماهی
soup
سوپ
usually
معمولا
cup
فنجان
then
سپس
or
یا
vegetables
سبزیجات
sugar
شکر، قند
I’m not hungry.
من گرسنه نیستم.
in a cafe
در کافه
at home
در خانه
at work
در کار
green tea
چای سبز
a lot of fruit
میوه ی زیاد
آموزش طراحی سایت