مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

perfect
عالی
color
رنگ
opinion
نظر، عقیده
easy
آسان
slow
آهسته، کم سرعت
ugly
زشت
an electric car
یک اتومبیل الکتریکی
eco-friendly
سازگار با محیط زیست
prefer
ترجیح دادن
a sports car
یک اتومبیل اسپرت
fast
سریع
money
پول
love
دوست داشتن
large
بزرگ
house
خانه
old
قدیمی
expensive
گران
short
کوتاه
museum
موزه
village
روستا، دهکده
host
میزبان
favorite
مورد علاقه
movie
فیلم
because
زیرا، چون
national
ملی
motorcycle
موتور سیکلت
big
بزرگ
small
کوچک
food
غذا
cheap
ارزان
long
بلند، طولانی
Ma’am
خانم، مادام
famous
معروف
What about this blue car?
این اتومبیل آبی چطور است؟
How much is it?
قیمت این چقدر است؟
Come with me.
با من بیایید.
Easy to park.
آسان برای پارک کردن.
In her opinion.
به نظر او.
In my opinion.
به نظر من.
Is the car for you?
آیا این اتومبیل شماست؟
I prefer that red car.
من آن ماشین قرمز را ترجیح می دهم.
I love it.
من این را خیلی دوست دارم.
آموزش طراحی سایت