مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

souvenir
سوغاتی
cap
کلاه لبه دار
map
نقشه
postcard
کارت پستال
keychain
جاکلیدی
mug
لیوان
toy
اسباب بازی
T-shirt
تیشرت
souvenir stand
سوغاتی فروشی
typical
مرسوم
woman
زن
man
مرد
buy
خریدن
mother
مادر
this
این
that
آن
these
این ها
those
آن ها
here
اینجا
there
آنجا
How much is it?
قیمت این چقدر است؟
How much are they?
قیمت آنها چقدر است؟
How much is this bag?
قیمت این کیف چقدر است؟
How much are these keychains?
قیمت این جاکلیدی ها چقدر است؟
They are twenty dollars
آنها بیست دلار هستند
A T-shirt please
یک تیشرت لطفا
Is this your cellphone?
آیا این موبایل شماست؟
Thank you very much.
بسیار متشکرم.
You’re welcome.
خواهش می کنم.
آموزش طراحی سایت