مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

key
کلید
thing
چیز
every day
هر روز
people
مردم ،افراد
all over the world
سرتا سرجهان
say
گفتن
top
برتر
look for
دنبال چیزی گشتن
pen
خودکار
pencil
مداد
glasses
عینک
sunglasses
عینک آفتابی
wallet
کیف پول
change purse
کیف پول (اغلب زنانه و مخصوص پول خرد)
bank card
کارت بانکی
umbrella
چتر
charger
شارژر
zebra
گورخر
bag
کیف
coat
کت
watch
ساعت مچی
piece
تکه
have
داشتن
book
کتاب
credit card
کارت اعتباری
ID card
کارت شناسایی
photo
عکس
I don’t know.
نمی دانم.
Where’s my cellphone?
موبایل من کجاست؟
Where are my glasses?
عینک من کجاست؟
What is it?
این چیست؟
What are they?
آنها چی هستند؟
I think it’s an ID card.
من فکر می کنم این یک کارت شناسایی است.
I think they are keys.
من فکر می کنم آنها کلید هستند.
What’s in your bag?
در کیفت چیست؟
I have two credit cards.
من دو تا کارت اعتباری دارم.
آموزش طراحی سایت