مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

bus
اتوبوس
name
اسم
age
سن
good-looking
خوش قیافه
bus stop
ایستگاه اتوبوس
cellphone
موبایل
how
چگونه ،چطور
what
چی ،چه چیزی
where
کجا
who
چی کسی
friend
دوست
number
شماره
phone number
شماره تلفن
school
مدرسه
east
شرق
west
غرب
famous
معروف
car
اتومبیل
teacher
معلم ،استاد
student
دانش آموز
house
خانه
near
نزدیک
bedroom
اتاق خواب
big
بزرگ
cafeteria
کافه تریا
kitchen
آشپزخانه
small
کوچک
yard
حیاط
here
اینجا
about
حدود
only
تنها،فقط
computer
کامپیوتر
How old are you?
چند سالتان است؟
I think…
من فکر می کنم...
I’m fine.
خوبم.
How are you?
حال شما چطور است؟
What’s your address?
آدرس شما چیست؟
What’s your email?
ایمیل شما چیست؟
What’s your cellphone number?
شماره موبایل شما چیست؟
He is 23 years old.
او23 ساله است.
Who’s he?
او (مذکر) کیست؟
He is very good-looking.
او خیلی خوش قیافه است.
How old is he?
او چند ساله است؟
This is Alex.
این الکس است.
That’s my bus.
آن اتوبوس من است.
This is my bus stop.
این ایستگاه اتوبوس من است.
What class are you in?
شما در چه کلاسی هستین؟
See you later.
بعدا میبینمت.
Nice to meet you, too.
من هم از دیدن شما خوشحالم.
آموزش طراحی سایت