مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

vacation
تعطیلات
country
کشور
nationality
ملیت
city
شهر
chess
شطرنج
Excuse me.
ببخشید.
seat
جایگاه ،جا
free
آزاد، خالی
Sit down.
بنشینید ،بنشین.
beautiful
زیبا
business
تجارت
free day
روز آزاد (تعطیل)
tourist
گردشگر
today
امروز
dog
سگ
nice
خوب
with
با
very
خیلی
table
میز
over there
آنجا
for
برای
Have a nice day.
روز خوبی داشته باشید.
Are you on vacation?
آیا شما در تعطیلات هستید؟
Are these seats free?
آیا این جا ها خالی اند؟
We’re on business.
ما (برای سفر) کاری اینجا هستیم.
What’s that?
آن چیست؟
آموزش طراحی سایت