مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

music
موسیقی
world
جهان،دنیا
Where are you from?
شما اهل کجا هستید؟
I’m from…
من اهل...هستم
Where’s…?
.....کجاست؟
I think it’s in…
من فکر می کنم در.....است
I don’t know.
نمی دانم
very good
خیلی خوب
city
شهر
country
کشور
too
همچنین
good
خوب
fish
ماهی
phone
تلفن
snake
مار
shower
دوش،حمام
artist
هنرمند
instrument
ساز
آموزش طراحی سایت