مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

What’s your name?
اسم شما چیست؟
hello
سلام
Nice to meet you.
از دیدنت خوشحالم
Just a minute.
یک دقیقه (صبر کنید)
sorry
ببخشید ، متاسفم
thanks
ممنون
tea
چای
house
خانه
bike
دوچرخه
tree
درخت
today
امروز
tomorrow
فردا
the weekend
آخر هفته
English class
کلاس انگلیسی
goodbye
خداحافظ
See you on Friday.
جمعه میبینمت
See you tomorrow.
فردا میبینمت
hi
سلام
no
نه
yes
بله
please
لطفاٌ
bye
خداحافظ
آموزش طراحی سایت