فلش کارت های کتاب American English File 3rd Edition Starter

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از دکمه های زیر فلش کارت های مربوط به آن درس را باز کرده و کلمات را با صدای تلفظ آن ها تمرین کنید. فراموش نکنید که صدای دستگاه خود را زیاد کنید.

مرور و یادگیری لغات فایل اول بخش A
مرور و یادگیری لغات فایل اول بخش B
مرور و یادگیری لغات فایل دوم بخش A
مرور و یادگیری لغات فایل دوم بخش B
مرور و یادگیری لغات فایل سوم بخش A
مرور و یادگیری لغات فایل سوم بخش B
مرور و یادگیری لغات فایل چهارم بخش A
مرور و یادگیری لغات فایل چهارم بخش B
مرور و یادگیری لغات فایل پنجم بخش A
مرور و یادگیری لغات فایل پنجم بخش B

پاسخ های کتاب کار American English File 3rd Edition Starter

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از دکمه های زیر فایل پی دی اف پاسخ های کتاب کار مربوط به آن درس را باز کرده و جواب های خود را با آن چک کنید.

دنلود پاسخ های کتاب کار فایل اول بخش A و B
آموزش طراحی سایت